بیزینو کست

قسمت 《اول》_چرا فالو و آنفالو بده!


قسمت《دوم》_کال تو اکشن!


قسمت《سوم》_ریچ!


قسمت《چهارم》_امپرژن!


قسمت《پنجم》_ چرا استوری بزاریم ؟!


قسمت《ششم》_چه محتوایی باید تولید کنیم!

اگه خوشت اومد به اشتراک بذار